• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Zapraszamy do współpracy organizujemy przyjęcia, eventy, konferencje. Kontakt

HOTEL SREBRNY ŚWIERK
05-079 Okuniew
ul. 1-go Maja 42
woj. mazowieckie

tel./fax: 22 783-70-82

0-604-113-140 ( noclegi)

0-507-177-775 (przyjęcia , eventy, konferencje)

e-mail: info@srebrnyswierk.pl

nr konta : 44 8019 1010 2002 0125 9514 0001

Klauzula Informacyjna RODO

?Hotel Srebrny Świerk z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Srebrny Świerk 05-079 Okuniew ul 1-go Maja 42.2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ?e-mail: info@srebrnyswierkpl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo ?podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacjapodatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,b)do sprostowania (poprawiania) swoich danych,c)do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ?przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,e)do przenoszenia danych,f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.